آپوزیت ۳۰۹

دربرنامه امروزماجرای ساقط کردن هواپیمای مسافربری توسط پاسداران اسلامی بررسی میشود و در همین راستا سخنان سیاستمداران و فرماندهان نظامی راستی آزمایی میشود

.

دانلود