چمتا شنبه 10 اسفند – ماروین گی

نمونه ی کاملی بود از همزمانی شادی و غم در متن و بطن زندگی، مردی با تجربه ی تلخ ترین کاستی ها و شیرینی همزمان ستوده شدن های پی در پی. در این شماره ی چمتا به سراغ زندگی و آثار و احوال ماروین گی آمریکایی رفته ایم، هم او که زندگیش سراسر به داستان می مانست و قصه ای بسیار دورتر از باور معمول…

دانلود