از هر دری سخنی قسمت صد وشانزده

در پاریس احمد جاوید غنی از افغانستان به همراه دو نوازند و رضا افشار نادری شاعر و مترجم آثار متفاوت فرهنگ های افغانستان و ایران و فرانسه را ارائه دادند.

یوتیوب