آپوزیت ۳۰۸

در برنامه این هفته مرگ قاسم و پیامدهای آن بررسی می‌شود. در همین راستا به سخنان وزیر خارجه، رئیس جمهور و رهبر نظام مقدّس استناد میشود.

.

دانلود