آپوزیت ۳۰۷

در برنامه این هفته فساد مسولین جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف مدیریتی کشور بررسی شده و سپس با سخنان رئیس جمهور منتخب شورای نگهبان و رهبر حکومت اسلامی تطبیق داده می‌شود.

.

دانلود