از هر دری سخنی قسمت صد ودوازده

انجمن فرهنگی امید شبی را با عنوان شب عطار برگزار کرد
یوتیوب