آپوزیت ۳۰۳

در برنامه این هفته نخست بوی مدیریت اسلامی در پایتخت مقتدرترین کشور منطقه را بررسی کرده و سپس دود حاصل از تدبیر جمهوری اسلامی از پیش روی شما گذرانده و در انتها روضه مبسوط رئیس جمهور منتخب شورای نگهبان را راستی آزمایی می‌شود که در همین جریان، برخی اخبار دیگر کشور هم به رخ جهانیان کشیده می‌شود.

دانلود