نگاه چهارشنبه 30 بهمن

همراه با علیرضا میبدی در این شماره از برنامه نگاه گفتگوی خود را با آقای حشمت رئیسی ادامه می دهیم، ایشان از رهبران جنبش چپ در میان کارگران صنعت نفت بودند و در روزهای پیش از انقلاب فعالیت های بیشماری داشتند که نگاهی خواهیم داشت بر خاطرات ایشان. با ما همراه باشید.

یوتیوب دانلود