مرکل و رد انجام برگزیت با توافق

به گزارش رویترز در تماس تلفنی روز گذشته انجلا مرکل صدر اعظم المان با بوریس جانسون عملا امکان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با انجام توافق نفی شده است و مرکل آن را غیر ممکن خوانده است.
.مرکل گفته که توافق برگزیت براساس پیشنهادها ی جدیدی که بوریس جانسون داده است بسیار بعید است.جانسون امیدوار بود وارد یک دوره مذاکرات جدید با هدف دستیابی به توافق نهایی در اجلاس اتحادیه اروپا در هفته آینده شود
مهلت بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا با و یا بدون توافق در پایان اکتبر خواهد بود و جانسون گفته که تا این زمان، کشورش را از اتحادیه اروپا با توافق و یا بدون توافق خارج خواهد کرد.