نقد موازی کردن تشکیلات اصلاح طلبان

سعيد شريعتى از فعالين اصلاح طلب به اظهارات رييس دوره اى شوراى هماهنگى احزاب اصلاح طلب در ارتباط با پارلمان اصلاحات واكنش نشان داد و در مصاحبه ای گفت قدم نهادن به جهت موازى سازى تشكل هاى اصلاح طلب صحيح و شايسته نيست وی افزود ظاهراً بيشتر از اينكه مجريان طرح پارلمان اصلاحات بدنبال ايجاد يك مجمع و پارلمان فراگير باشند در پى آلترناتيو سازى براى خاتمى هستند شريعتى در همين زمينه افزود : شوراى عالى سياست گذارى جريان اصلاحات ايده ى خويش را از جايگاه و شخصيت رياست دولت اصلاحات مى گيرد
وی گفت شوراى هماهنگى احزاب اصلاح طلب به جهت موازى سازى حركت مى كند به همين منظور با هر مجموعه اى كه قصد داشته باشد در كمرنگ كردن نقش و راهبرى خاتمى در اصلاحات و يا اينكه به دنبال موازى كارى با شوراى سياست گذارى باشد كاملاً مخالفم .شريعتى با نگاهى به گذشته به پيشنهادهاى حزب اتحاد ملت در ارتباط با پارلمان اصلاحات اشاره كرد و گفت در آن زمان هم ما تاكيد كرديم تازمانيكه پيشنهاد ها اعمال نشود اجراى آن از نظر ما ممكن نمى باشد چراكه اگر چنانچه موضوعى در دستور كار شوراى هماهنگى احزاب اصلاح طلب مطرح گردد مى بايست بر طبق پيشنهاداتى باشد كه احزاب طرح نموده اند .اين عضو از حزب اتحاد ملت در ادامه در خصوص شروط و پيشنهادات حزب مذكور در جهت ايجاد پارلمان اصلاحات گفت :
در حاليكه پيشنهادات ما در ٩ بند بود اما بر دو نكته ى مهم نقد و توجه ما تمركز يافته بود اول در جنين نهاد پارلمانى احزاب بايد در تناسب با وزن و گستره اى كه دارند هم حق راى داشته باشند هم داراى نقش دوم اينكه اصلاحات بدون خاتمى هيچ معنايى نداردو در ارتباط با اين پارلمان بايد نسبت رييس دولت اصلاحات با آن روشن و شفاف و تعريف شده و مشخص باشد
لازم به ذکر است که عزت الله تقواييان رييس دوره اى شوراى هماهنگى احزاب اصلاح طلب نيز در دوشنبه اى كه گذشت به عنوان دستور جلسه از بحث و بررسى پارلمان اصلاحات براى شركت در انتخابات سال جارى خبر داده بود و در پايان اضافه كرد به دبيران كل احزاب اطلاع داده شد تا پيش نويس اساس نامه ى پارلمان اصلاحات را به روساى شعبه هاى خود ابلاغ نمايند تا بدينوسيله آنها هم بتوانند نظرات خود را مطرح كنند زيرا اين پارلمان قصد دارد از اعضاى استانها هم عضوگيرى نمايد