تاج زاده و راههای خروج از بحران

مصطفی تاج زاده در گفتگوی رسانه ای برای خروج از بحران فعلى حاكم بر جامعه راه كار هايى را ارائه داد وى در همين زمينه معتقد است بايد به تجربه هاى بين المللى توجه كنيم چرا كه خيلى از كشورها اوضاعى مشابه و يا حتى بدتر از ما داشتند ولى وضعيت را توانستند مديريت كنند تاج زاده در تكميل اين اظهار نظر عنوان كرد :كشور ما تمامى عناصر مبدل گشتن به جامعه اى آباد و آزاد و پيشرفته را داراست سرزمينى وسيع و چهارفصل تاريخ كهن و نيروى انسانى جوان و تحصيلكرده و با اينهمه سرمايه اگر شرايط بد است قطعاً يك گير جدى وجود دارد وى در همين زمينه افزود : برخى معتقدند كه مشكل از مردم است كه انتخاب خوبى نكردند اما امثال من بر اين باورند كه مردم ايران مانند تمام مردم دنيا بايد در عين حال كه امكان دارد نقاط ضعفى هم داشته باشند از صفات مثبت زيادى هم برخوردار باشند وى ادامه داد : اكنون گره اصلى بحران اين نيست كه نقاط ضعف خود را بشناسيم يا نگاهى به فرهنگ غنى خودمان بندازين مشكلات حل مى شود
اگر از بالا ريل گذارى درستى شده بود و همچنين در جهت مشاركت حداكثرى مسيرو تنها گشوده مى شد حال و روزمان اين نمى شد چراكه اكنون به جايى رسيده ايم كه به جاى اينكه در پى مقصر باشيم آن را كنار بگذاريم وبدنبال راه حل برويم
تاج زاده ادامه مى دهد قبل از هرچيز بايد ببينيم كه چرا ترامپ ايران را تحريم كردچرا كه ترامپ در اين تصور بود كه ايران از دى ماه ٩٦ و بعد از اعتراضات مردمى به شدت ضعيف شده و با اولين تحريم جدى از پا در مى آيد كه اينگونه نشد و حال راه حل اثبات اين موضوع كه جمهورى اسلامى تضعيف نشده و داراى پايگاه مردمى هست چيست
تاج زاده بر اين نظر است كه با مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات و خلق يك حماسه بايد به دنيا نشان دهيم كه تصور ترامپ از جمهورى اسلامى غلط است و اين مهم چگونه حاصل مى شود غير از اين است كه با برگزارى يك انتخابات آزاد و انتخاباتى تحريم شكن مثل دوم خرداد و جدايى از اينكه اهميت داشته باشد چه كسى پيروز مى شود مى توان ثابت كرد كه نظام ما مشروع و به آراء مردم اتكأ دارد .وی تاكيد كرد :اكنون هيچ راهى در برابر فشار حداكثرى ترامپ وجود ندارد جز جلب مشاركتى حداكثرى مردم وجود ندارد.وی گفت براى اين كه ثابت كنيم قوى هستيم و فشار خارجى اثرى بر ما ندارد به ابن مشاركت حداكثرى مردم نياز داريم وى در همين راستا ادامه داد :اين حماسه به ترامپ خواهد فهماند كه در ايران با يك سيستم مردمى روبرو است پس در نتيجه در داخل يك اجماع ملى در رقابت انتخابات نياز داريم
تاج زاده جايگاه حال حاضر ايران در جهان را به لحاظ سياسى مناسب دانست و گفت در مجموع راهكار ايران براى گذر از بحران در درون كشور ايجاد اجماع ملى و در خارج از كشور ممانعت از تشكيل اجماع بين المللى بر ضد ايران است ودر جهت عملى ساختن كارهاى مذكور مهم ترين گام در كوتاه مدت چه در داخل و چه در خارج بايد توسط حكومت برداشته شودو مهم ترين نقش را حاكميت ايفا مى كنند