امیدواری وزیر اقتصاد از رشد اقتصادی امسال

فرهاد دژپسند وزير اقتصاد كابينه ى روحانى در آخرين برآورد خود ابراز اميدوارى كردكه در سال ٩٨رشد اقتصادى چه بسا فراتر از برآوردهاى نهادهاى بين المللى باشد دژپسند در خصوص بر آوردهاى به عمل آمده در ارتباط با رشد اقتصادي گفت : سالي كه گذشت رشد اقتصادي چه با نفت يا بدون نفت ، نمره ي قبولي نگرفت .وي در همين زمينه اظهار داشت : اما براي سال ٩٨ نهادهاي تخصصي و بين المللي برآوردهايي را صورت داده اند كه امكان دارد طبق آن رشد اقتصادي مورد انتظار ما محقق نشود وزير اقتصاد آمارهاى موجود درباره ى رشد اقتصادى را مربوط به پايان سال ٩٧دانست و اذعان داشت : طبق همان بررسى به عمل آمده در سال گذشته رشد اقتصادى سال ٩٨ را برآورد نموده اند بنابراين در حال حاضر بايد تغييرات ديگر حادث شده را نيز بايد در نظر گرفت تا به رشد واقعى برسيم دژپسند در ادامه براى تقويت رشد اقتصادى كشور از چند تغيير مهم دًر سال جديد خبر داد همچنين يادآور شد چند اقدام هم در دستور كار قرار دارد