001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

در جستجوی معنا پنجشنبه 10 بهمن

در این قسمت از برنامه در جستجوی معنا مبحث “چگونگی تغییر نگرش، برداشت و باورهای غلط” را ادامه خواهیم داد. در این برنامه به برخی از موضوعاتی که سبب تغییر ذهن در انسان می شوند می پردازیم. بدلیل آنکه موضوع هر برنامه به نوعی ادامه برنامه قبلی است، توصیه میشود آنها را به ترتیب پخش ملاحظه کنید.
بینندگان خوب و محترم، انتقادات، انتظارات، پیشنهادات و حتما “تشویق” های شما در بهبود این برنامه موثر است. در انتظار شنیدن از شما هستیم.

یوتیوب دانلود