دستگیری سه زن امضا کننده بیانیه درخواست استعفای خامنه ای

به گزارش رسانه ها سه نفر از چهارده زن امضاکننده بیانیه استعفای بوسیله اطلاعات سپاه دستگیر شدند. نرگس منصوری ،فاطمه سپهری و حوریه فرج‌زاده جزو باز داشت شدگان هستند. بنظر میرسد با توجه به کار مبتکرانه و شجاعانه این زنان ساکن ایران که در بیانیه ای تقاضای استفای رهبر را داده بودند با برد تبلیغاتی وسیعی به ویژه در شبکه های اجتماعی روبرو شده است و به همین دلیل دستگاههای امنیتی به تکاپو افتاده اند که برای مقابله با این شیوه که به یک روش عمومی از سوی دیگر گروههای اجتماعی و سیاسی درنیایدبا دستگیری اعضای امضا کننده بیانیه هزینه اقدام مشابه را بالا ببرند.