معظلات و چالشهای ایران در خروج از برجام


دکتر ابراهیم متقی استاد دانشگاه تهران و تحليلگر روابط بين الملل طى مصاحبه ای به موضوع و وضعيت برجام ، چالش هاى پيش رو ، مذاكره حفظ يا خروج از برجام و حواشى آن پرداخته و آن را مورد بررسى قرار داد .دكتر متقى در شرايط كنونى  كه عده اى سخن از مذاكره با ترامپ را پيش مى كشند و برخى به خروج از برجام معتقد است در حال حاضر بايد به دقت شرايط ماندن يا خروج از برجام بررسى شود وی میگوید در شرايط فعلى بايد در نظر گرفت كه كشورمان با خروج از برجام به منابع راهبردى پيش از برجام دست خواهد يافت يا در ماندن در برجام مشكلات تحريم هاى اقتصادى ايران به واسطه ى امريكا و كشورهاى ديگر اروپايى حل مى شود يا نه . دكتر متقى بر اين باور است كه در صورتى كه ايران به تعهدات خود عمل نكند با اقدامات جديد امريكاييها و كشورهاى اروپايى بر عليه خود همراه خواهند شد وبرجام به گونه اى تنظيم شده كه هرگونه بد عهدى ايران در مقابل برجام همراه با هزينه است .دكتر متقى تاكيد كرد أيران بايد در خصوص كاهش تعهدات برجامى يا خروج از آن سنجيده عمل كند چرا كه سياست بين المللى مبتنى بر معادله ى قدرت است در نتيجه زمانيكه يك كشور اين ابزار خود را از دست مى دهد نمى تواند در آينده به اميد راهگشايى باشد .وی افزود  در حال حاضر و شرايطى كه كشورمان دارد كاهش تعهدات برجامى ايران سبب تغيير موازنه ى قدرت در بين كشورهايى كه به عضويت برجام در آمدند نمى شود و اگر اين موازنه تغيير نكند طبيعى است كه طرف مقابل انعطاف پذيرى لازم را نشان نخواهد داد و در نهايت اين حركت ايران يك نوع تلاش براى نابودى ساختار قدرت در كشورمان است .دكتر متقى در ارتباط با ترديد هاى جدى ترامپ در جهت اقدام نظامى عليه ايران گفت ترامپ اگر بخواهد اقدام نظامى كند در سال 2020 اين كار را انجام خواهد داد.ترامپ اگر پيش از انتخابات رياست جمهورى بر عليه ايران اقدام نظامى نمايد انسجام ملى را در كشور خود بيشتر خواهد كرد و نتيجه اين مى شود كه ميزان حمايت از وى در بين مردم امريكا گسترش خواهد يافت .او معتقد است امريكا تنها در صورتى به ايران حمله خواهد كرد كه به نتايج تاكتيكى و عملياتى دست يافته باشد وگرنه وارد جنگ نخواهد شد از طرفى ديگر ايران هم از قدرت بازدارندگى براى مقابله آنها تهديد نظامى امريكا برخوردار است و فعلاً همين مساله سبب صلح نسبى در منطقه ى خليج فارس شده است .متقى در پایان به واقعيت سياست بين المللى اشاره كرد كه به صورت طبيعى ماهيت تراژيك دارد و مبتنى بر آنارشى است كه در وضعيت آنارشى اگر قدرت خود را واگذار نماييد بدين معنى است كه قابليت اعمال فشار طرف مقابل را نيز افزايش داده ايد از اين رو فشارهاى امريكا در آينده بر عليه ایران به صورت تصاعدى افزايش مى يابد