شاهنامه با گرد آفرید سه شنبه 1 بهمن

گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه با گردآفرید. این هفته با داستان رستم و هفت گردان همراه ما باشید.

یوتیوب دانلود