چمتا شنبه 28 دی – آرتا فرانکلین

“چمتای چهل و یکم و مرور داستان زندگی زنی که با سلاح ساز و آواز به جنگ با ناملایمات زندگی رفت؛ و طرحی نو از صلح و آشتی درانداخت. در دومین برنامه ی فصل زمستان چمتا دیگر بار به روزهای دشوار سیاهان در سرزمین آمریکا سرک کشیده ایم و موسیقی بی مثال آرتا فرانکلین را مروری دوباره کرده ایم…”

دانلود