از هر دری سخنی قسمت هشتاد و یک

سخنرانی رضا افشار نادری در انجمن فرهنگ آزاد در باره کتابش بنام   داستان یک اسطوره ، کاوه آهنگر در شاهنامه فردوسی
یوتیوب