001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

دهکده جهانی سه شنبه ۱۰ اردیبهشت

همراه با فریدا صبا گفتگویی خواهیم داشت با دکتر حسین موسویان (رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران). با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب