از هر دری سخنی قسمت هفتاد و نهم

کنسرت خانم  سلمی الهی ، ایوان نوایی در پاریس

یوتیوب