از هر دری سخنی قسمت هفتاد و هشتم

سخنرانی خانم هنگامه برچی در انجمن فرهنگ آزاد در پاریس

یوتیوب