001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چمتا شنبه 21 دی – ژاک برل

“چمتای چهلم و روایت آثار و احوال مردی که پیش تر از دیگران قصه و داستان و نمایش را به موسیقی پیوند داد. در این برنامه از ژاک برل بلژیکی گفته ایم هم او که در دوران نه چندان طولانی زندگی اش؛ تاثیری شگرف بر ادبیات و موسیقی نهاد؛ از تولد و حیات و مرگ گفت و سرانجام فرسنگ ها دورتر از آبادی های شهری؛ مردمان زمین را بدرود گفت و رفت…”

دانلود