تقویم تاریخ جمعه 20 دی

برای دیدن آنچه سالها پیش در روز 20 دی ماه اتفاق افتاده ، تقویم تاریخ را ورق بزنید.