دهکده جهانی سه شنبه ۱۳ فروردین

همراه با فریدا صبا گفتگویی خواهیم داشت با پروانه بهار دختر ملک الشعرای بهار( فعال جنبش زنان در آمریکا). با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب