از هر دری سخنی قسمت هفتاد و چهارم

انتشارات ارماتان برگزار کرد

روشنفکر دگر اندیش

بقلم محسن متقی و رضا رکویی

یوتیوب