از هر دری سخنی قسمت هفتاد و سوم

سخنرانی پروفسور افشین گنجی
رئیس بخش رادیولوژی پزشکی هسته ای در بیمارستان های دانشگاهی استراسبورگ
انجمن پزشکان ایرانی در فرانسه

یوتیوب