از هر دری سخنی قسمت هفتاد و دوم

سخنرانی آقای بنی صدر

چهلمین سال حکومت جمهوری اسلامی

یوتیوب