از هر دری سخنی قسمت شصت و ششم

مراسم یادبود والا حضرت شاهپور علیرضا پهلوی و والا گهر شهریار شفیق

یوتیوب