001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

پروفایل یکشنبه 24 آذر – مساجد

همراه با نیما قوانینی خواهیم بود در پروفایل امشب و بررسی خواهیم کرد نقش مساجد در روند پدید آمدن جمهوری اسلامی در ایران، و کانون توجه خود را به این پرسش اختصاص می دهیم که آیا مساجد توانسته اند نقش یک رسانه را در روند پدید آمدن جمهوری اسلامی ایفا کنند؟ با ما همراه باشید.

یوتیوب دانلود