نگاه جمعه 22 آذر

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم. در این برنامه گفتگوی خود را ادامه می دهیم با کارشناس برجسته نفت، دکتر محمد قاسم بیات . مقایسه و بررسی خواهیم کرد مسئله انرژی و نفت را در کشور های پیشرفته با آنچه در ایران و منطقه نفت خیز خاور میانه وجود دارد. با ما همراه باشید.

یوتیوب دانلود