هنر معاصر – دَمیان اُرتِگا

ارتباط میان اسطوار بودن و فرو ریختن, حضور فیزیکی یا معنوی در عدم حضور.. هیچ یا مفهومی از همه چیز، اینها تنها برخی کلماتی هستند که با دیدن آثار دَمیان اُرتِگا به ذهن مخاطب میرسد. دامیان اورتگا مجسمه ساز مکزیکی که برای چند پهلو بودن طرح ها و مجسمه ها و چیدمان های خود شهرت جهانی پیدا کرده است.

دانلود