چمتا سه شنبه 12 آذر – ام کلثوم

بیراه نرفته ایم اگر صدای جادویی او را به نشانه ای از هویت دنیای عرب نسبت دهیم. چونان چون اهرام افسانه ای؛ چونان چون داستان های اعجاب انگیز هزار و یک شب؛ چونان چون نوشته های کتاب مقدس و چونان چون صدای اذان و نجوای ادعیه ی موسیقیایی آن سرزمین….

دانلود