ایران وجهان در هفته ای که گذشت شنبه 9 آذر

همراه با فریبا شیرازی میزبان امروز شما در این شماره ازبرنامه ایران و جهان در هفته ای که گذشت هستیم . این برنامه به تحلیلی عمیق تر از توافقات ژنو بین جمهوری اسلامی ایران وکشورهای 1+5 اختصاص یافته است ، مهمان ما  جناب آقای حسن اعتمادی تحلیل گر مسائل سیاسی هستند . با ما همراه باشید .