خانواده سید حسین کاظمینی بروجردی، از سوی جمهوری اسلامی تحت فشار اقتصادی قرار گرفته اند

خانواده روحانی آزاده سید حسین کاظمینی بروجردی، از سوی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی، تحت فشار اقتصادی قرار گرفته اند. بنا به اطلاعاتی که از نزدیکان این خانواده بدست آمده، فرزندان آقای کاظمینی، مهدی و محمد، از ادامه تحصیل محرومند، واجازه کار در ادارات دولتی را ندارند، وحتا در صورت کار کردن در شرکت های خصوصی، عوامل اطلاعات مداخله کرده واشکال تراشی می کنند.

آقای کاظمینی بروجردی به جرم اعتقاد به جدائی دین از حکومت، به 11 سال حبس محکوم شد، که تا کنون 8 سال از آن سپری شد.