تفسیر خبر پنجشنبه 7 آذر

میهمانان برنامه ی پنجشنبه شب « تفسیر خبر » آقای دکتر رضا تقی زاده کارشناس نفت و امور اقتصادی و آقای دکتر مهرداد خوانساری کارشناس امور بین المل خواهند بود. توافق نامه ی ژنو و پی آمد های . آنچه که تهران و واشنگتن در این زمینه گفته اند از جمله موضوعات مورد بررسی و تفسیر در برنامه پنجشنبه شب تفسیر خبرست.آیا ادعای تهران مبنی بر اینکه در ژنو با ادامه غنی سازی اورانیوم درایران موافقت شده یا محدودیت هائی در ای مورد ایجاد شده است؟ در پی توافق نامه ی ژنو چه بخش از تحریم ها علیه ایران لغو خواهد شد و پرسش های دیگر: پنجشنبه شب در « تفسیر خبر»

یوتیوب دانلود

برنامه را از طریق پلیر زیر بشنوید