اخبار کوتاه روزانه پنجشنبه 7 آذر

در بخش خبرهای کوتاه به میزبانی فریبا شیرازی با ما همراه باشید.