اخبار کوتاه روزانه چهارشنبه 6 آذر

در بخش خبرهای کوتاه به میزبانی مسعود جدی با ما همراه باشید.