شاهنامه با گرد آفرید سه شنبه 5 آذر – خوان دوم و سوم

گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه با گردآفرید. این هفته با داستان خوان دوم و سوم همراه ما باشید.