اخبار کوتاه روزانه سه شنبه 5 آذر

در بخش خبرهای کوتاه به میزبانی فریبا شیرازی با ما همراه باشید.