آپوزیت ۲۳۷

در برنامه این هفته سخنان آقای بزرگ در حرم بنیانگذار حکومت اسلامی بررسی شده و عواقب آن سخنان پیگیری شده .

دانلود