شاهنامه با گردآفرید – توقیعات نوشین روان بخش دوم

بخش دویست و شصت و یک : گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه خوانی. همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب