چهار سو شنبه 2 آذر

چهار سو مجله فرهنگی هنری و ادبی تلویزیون ایران فرداست به میزبانی روشنک . هر هفته با شما خواهیم بود و از شعرو هنر و ادبیات سخن خواهیم گفت. در بخش شعر این شماره دفتر شعر های احمد رضا احمدی را ورق خواهیم زد و بافعالیت های این شاعر گران قدر در ارثه فرهنگ وهنر بیشتر آشنا خواهیم شد . با ما همراه باشید و این برنامه را برای دوستان و آشنایان خود نیز ارسال کنید.