چمتا شنبه 2 آذر – خولیو ایگلسیاس

صدایی آرام و مهربان، که به ترنم باران می ماند و نجوای شیرین طبیعت. صدای روزها و شب های معمول و دوست داشتنی؛ صدای خوب رواج زندگی در دل شهر. در این شماره ی چمتا به سراغ خولیو اگلسیاس اسپانیایی رفته ایم؛ هم او که در عبور از مرزهای زبان و فرهنگ، شهره ی عام و خاص شده.