نگاه جمعه 1 آذر

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی و اجتماعی می پردازیم. در این برنامه گفتگوی خود را ادامه می دهیم  با کارشناس برجسته نفت، دکتر محمد قاسم بیات و بررسی خواهیم کرد  مسئله انرژی و نفت را در کشور های پیشرفته با آنچه در ایران و منطقه نفت خیز خاور میانه وجود دارد. با ما همراه باشید.