طائب موسوی و کروبی را به مرگ تهدید کرد

فرمانده قرارگاه عمار که از مشاوران سپاه پاسداران ایران است، گفته است میرحسین موسوی و مهدی کروبی محارب هستند و اگر آزاد شوند کشته می شوند.

آقای طائب آنچه را به گفته او دلایل و شواهد فقهی برای اثبات محارب بودن آقایان موسوی و کروبی است بازشمرده و گفته دادگاه دلایل روشنی برای اثبات محارب بودن آنان دارد.

اتهام محاربه ، اتهامی است که در ایران به طور معمول حکم آن اعدام است و در جریان قتل های موسوم به قتل های زنجیره ای، بدون برگزاری دادگاه افرادی به اتهام محاربه به قتل رسیدند.

ابراز اتهام محاربه از سوی آقای طایب در حالی مطرح می شود که او به عنوان مجتهد و استاد حوزه علمیه معرفی می شود.