نگاه چهارشنبه 29 آبان

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی و اجتماعی می پردازیم. در این برنامه گفتگویی خواهیم داشت با کارشناس برجسته نفت، دکتر محمد قاسم بیات و بررسی خواهیم کرد مسئله انرژی و نفت را در کشور های پیشرفته با آنچه در ایران و منطقه نفت خیز خاور میانه وجود دارد. با ما همراه باشید.