اخبار کوتاه روزانه چهارشنبه 29 آبان

در بخش خبرهای کوتاه به میزبانی مسعود جدی با ما همراه باشید.