صفحه یک سه شنبه 28 آبان

در این شماره می‌بینید : ستون نویس کیهان در سر مقاله ،به دنیس راس دیپلومت ارشد آمریکایی فحش ناموسی میدهد و مجری مجبور به عذر خواهی‌ میشود .