شاهنامه با گرد آفرید – خوان اول (سه شنبه 28 آبان)

گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه با گردآفرید. این هفته با داستان خوان اول. همراه ما باشید.