اخبار کوتاه روزانه سه شنبه 28 آبان

در بخش خبرهای کوتاه به میزبانی فریبا شیرازی با ما همراه باشید.